Η Εταιρεα μας                                          Κοντ σας με εμπειρα και εξειδκευση!

Η Status merimna  παρχει εξειδικευμνες υπηρεσες υποστριξης στα θματα των ατυχημτων.

Η εμπειρα, η τεχνογνωσα και η συλλογικ αντιμετπιση των συνεπειν του ατυχματος απ τη διεπιστημονικ ομδα των συνεργατν  της, προσφρει ολοκληρωμνες λσεις στα θματα των ατυχημτων με ανθρπινο πρσωπο.

Διαθτει μπειρους και γκριτους συνεργτες, επιστμονες πολλν ειδικοττων, πως, ενδεικτικ, νευροχειρουργος, ορθοπεδικος χειρουργος, γναθοχειρουργος, πλαστικος χειρουργος, φυσιτρους, νευρολγους, ιατροδικαστς, ψυχιτρους, ψυχολγους, κοινωνικος λειτουργος, φυσικοθεραπευτς, μηχανολγους, συγκοινωνιολγους, αναλυτς ατυχημτων, ερευνητς, νομικος συμβολους.

Συνεργζεται με τα πλον σγχρονα και εξειδικευμνα κντρα φυσικς ιατρικς και επεμβατικς αποκατστασης  και κατασκευς τεχνικν βοηθημτων για τα θματα των ατυχημτων με κινητικ προβλματα.

Η Status Merimna, με ασθημα ευθνης, ανταποκρνεται και αναλαμβνει με επιτυχα τα πλον σοβαρ ατυχματα, τροχαα και εργατικ, οποιασδποτε ιδιαιτερτητας, ανεξαρττως βαθμο δυσκολας τεκμηρωσης.

Σκοπς των υπηρεσιν της εναι η ανδειξη και η τεκμηρωση των βλαβν και ζημιν των θυμτων ατυχημτων με το κατλληλο αποδεικτικ υλικ, διαδικασα απαρατητη για την επτευξη της αποκατστασης της ζημας. Ανλογα με τις ανγκες του ατυχματος, συμβλλει σε λα τα στδια της διαδικασας, αυτοτελς συνδυαστικ, εφπαξ προοδευτικ.  
Η εμπεριστατωμνη γνση και η εμπειρα που διαθτουμε στην υποστριξη και την διαχεριση του ατυχματος, αποτλεσμα της επ δεκαετες σκησης του ργου της, σε συνδυασμ με την αποτελεσματικτητα των υπηρεσιν της, εγγυνται τη δικαωση του θματος  του οικογενειακο του περιβλλοντος.

Βασικ γνρισμα της πολυδναμης συνεργασας των επαγγελματιν της εταιρεας, αποτελε το θεωρητικ υπβαθρο, η εμπειρα, η αντικειμενικτητα, η συνχεια, η μεθοδικτητα, η συνπεια και ο επιστημονικς συλλογισμς, στε η γνση που κατχει να μεταφρασθε σε εφαρμοσμνη πρακτικ, εστιασμνη πντοτε στις ανγκες και την ιδιαιτερτητα κθε ατυχματος.

Υπηρεσιες

Οι απαιτσεις στη διαχεριση της αποκατστασης ζημας του ατυχματος καθιστον αναγκαα την παρξη μιας ομδας με συγκεκριμνη δομ και λειτουργικ διρθρωση. Στη λογικ, την φιλοσοφα και την κουλτορα της StatusMerimna εμπεριχεται η αναγκαιτητα της πολυδιστατης συνεργασας, η οποα αποτελε το συστατικ της αποτελεσματικτητας των υπηρεσιν της. Ο κκλος εργασιν της περιλαμβνει:

 • Ενημρωση, καθοδγηση, υποστριξη και εκπροσπηση των θυμτων σχετικ και ανλογα με την ιδιαιτερτητα του ατυχματος, το ερος και το εδος των αναγκν που ανακπτουν.

 • Διακανονισμς επ του συνλου των απτοκων αξισεων του ατυχματος, με το κατλληλο αποδεικτικ υλικ στον υπχρεο φορα προς αποζημωση.

 • Ιατρικς γνωμοδοτσεις λων των ειδικοττων που αποφανονται για κθε εδους και βαρτητας σωματικ βλβη, μνιμη προσωριν, την αισθητικ λειτουργικ προσβολ των βλαβντων μερν, τις επιπτσεις και την επδραση της βλβης στα θματα των ατυχημτων, το ποσοστ αναπηρας, την ικαντητ του να συνεχσει να εκτελε την εργασα του και τη δυναττητ του να διεκδικσει οποιεσδποτε μελλοντικς δαπνες που χουν σχση με το ατχημα.

 • Ιατροδικαστικς γνωμοδοτσεις που αφορον στη συσχτιση  αιτου και αιτιατο σε θανσιμους τραυματισμος, πως επσης και στην αποτπωση, τεκμηρωση και απδειξη του μεγθους και της ιδιαιτερτητας των σωματικν βλαβν των θυμτων, με σκοπ το σχηματισμ πλρους δικανικς πεποθησης και τη θεμελωση της αξωσης προς αποζημωση.

 • Γνωμοδοτσεις πλαστικν χειρουργν που αποφανονται σχετικ με την κλυψη απατησης κονδυλων για την επεμβατικ διρθωση δυσμορφιν συνεπεα του ατυχματος, καθς και την ενδεχμενη βελτωση της λειτουργικτητας των  πασχουσν περιοχν.

 • Γνωμοδοτσεις ορθοπεδικν χειρουργν, γναθοχειρουργν και ιατρν λλων συναφν ειδικοττων που αποφανονται για την αναγκαιτητα μελλοντικν επεμβσεων και το κστος αυτν, στε να καταστε δυνατ η απατηση των σχετικν κονδυλων απ τον υπχρεο φορα.

 • Ψυχιατροδικαστικς γνωμοδοτσεις που εκτιμον και προσδιορζουν τη ψυχικ υγεα των θυμτων των συγγενν τους, αποτυπνουν και τεκμηρινουν τις προερχμενες απ το ατχημα συναισθηματικς δυσλειτουργες και αποδεικνουν την ηθικ βλβη των θυμτων την ψυχικ οδνη της οικογνειας.

 • Υποστριξη των θυμτων με Μετατραυματικ Σοκ απ επιστμονες ψυχικς υγεας.

 • Μελτες μηχανολγων για την κλυψη των αναγκν προσβασιμτητας ατμων με κινητικς δυσχρειες, που  περιλαμβνουν την καταγραφ των υφισταμνων προβλημτων, τη σνταξη τεχνικς κθεσης για την ενδεδειγμνη διαμρφωση του χρου, καθς και τον προπολογισμ της δαπνης για τη στοιχειοθτηση της  αντστοιχης απατησης.

 • Τεχνικς εκθσεις, μελτες των συνθηκν του ατυχματος και της εμπεριστατωμνης ανδειξης των αιτιν πρκλησς του, με τη χρση τεχνικν μσων, σγχρονων λογισμικν προγραμμτων και εξειδικευμνων ψηφιακν εφαρμογν, καθς και την πλρη εφαρμογ των θετικν επιστημν.

 • Αυτοψες, μελτες, εκθσεις απ μηχανολγους αναλυτς, ρευνες, παραμετροποισεις, χαρτογραφσεις και προσομοισεις ατυχημτων.

 • Τεχνικς εκθσεις καταγραφς των υλικν ζημιν, που αναλουν το βθος, την κταση και το  μγεθς τους καθς και την παραμρφωση των εμπλεκομνων οχημτων, μσα απ τις οποες αναδεικνονται χρσιμες πληροφορες του ατυχματος, πως οι ταχτητες των εμπλεκομνων οχημτων και λλες.

 • νορκες καταθσεις στα αρμδια Δικαστρια με σκοπ τη δικαωση των θυμτων.

Τα ατυχματα, εκτς των λλων, επιφρουν ακμη αστικς και ποινικς ευθνες. Η αστικ ευθνη του ατυχματος, στην πλειοντητα των περιπτσεων, καλπτεται απ ασφαλιστρια συμβλαια, με ειδικος ρους και εξαιρσεις.

Η Status Merimna κατχει το συγκριτικ πλεονκτημα των υπηρεσιν της, αντιπαρατσσει ναντι του υπχρεου φορα αποζημωσης την αντερη υποδομ, την εξειδκευση, την πολυμερ υποστριξη, την οργνωση και την εμπειρα της και επιτυγχνει την δικαωση του συνλου των απαιτσεων των θυμτων.

Κοινωνικς Δρσεις

Η Status Merimna με το σνολο των συνεργατν της διοργαννει και συμμετχει σε ημερδες και πρωτοβουλες που αφορον στην οδικ ασφλεια των  πολιτν και αποτελε σταθερς αρωγς σε κθε προσπθεια για την πρληψη των ατυχημτων.
Ενδεικτικ, συμμετεχε, δι του εκπροσπου της κ. Νικολου Μποκη και συνεργατν της, στην Πολυθεματικ Ημερδα σωματικς και ψυχικς υγεας των αστυνομικν,  «Τροχαα Ατυχματα – Τραυματισμο», με θμα «Μετρσεις και τοπογραφα στον τπο του ατυχματος, σημασα και μεθοδολογα», που πραγματοποιθηκε στην Ακαδημα Αθηνν.

Επικοινωνα:

Εμαστε στη διθεσ σας για οποιοδποτε ερτημα σας απασχολε σχετικ με το ατχημα σας.

Τηλεφωνικ κντρο: 210 32 35 155
Fax: 210 94 03 824


Μητροπλεως 3 Σνταγμα Αθνα, Τ.Κ. 105 57(3ος ροφος), email: info@statusmerimna.com

 

 

Our site is at APN Greece Directory